Programi

Zdravstvena nega (4)

V letu šolskem letu 2020/21 bom izvajali dva programa zdravstvene nege:
• Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019 – poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege
• Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven 1.9.2008 do 31.8.2022 – srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
Poklic: tehnik/tehnica zdravstvene nege


Izobraževanje traja štiri leta.


Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.


Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge tehnika / tehnice zdravstvene nege.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov v vseh življenjskih obdobjih. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • slovenščina (pisni in ustni del)
  • zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  • matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  • storitev z zagovorom

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti 
P1 Slovenščina Obvezno 487 24 
P2 Matematika Obvezno 383 19 
P3 Tuji jezik Obvezno 417 20 
P4 Umetnost Obvezno 68 
P5 Zgodovina Obvezno 102 
P6 Geografija Izbirno 68 
P7 Sociologija Izbirno 68 
P8 Psihologija Obvezno 68 
P9 Fizika Obvezno 70 
P10 Kemija Obvezno 70 
P11 Biologija Obvezno 70 
P12 Športna vzgoja Obvezno 340 14 
Skupaj A   2143 100 
  B – Strokovni moduli 
M1 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč Obvezno 446 22 KT 
M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih Obvezno 526 26 KT 
M3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika Obvezno 131 6 KT 
M4 Anatomija, fiziologija in mikrobiologija Obvezno 210 10 KT 
M5 Dolgotrajna oskrba Obvezno 160 8 KT 
M6 Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi  Obvezno 100 5 KT 
M7 Skrb za zdravje Obvezno 140 8 KT 
M8 Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti Izbirno 70 3 KT 
M9 Zdravstvena terminologija Izbirno 70 3 KT 
M10 Vzgoja za socialne vrednote Izbirno 70 3 KT 
M11 Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju Izbirno 70 3 KT 
M12 Patologija Izbirno 70 3 KT 
Skupaj   1783 88 KT 
  Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli 
  Praktični pouk   815 33 KT 
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
  Praktično usposabljanje z delom   304 12 KT 
  D – Interesne dejavnosti 
  Interesne dejavnosti   352 14 KT 
  E – Odprti kurikulum 
  Odprti kurikulum   400 22 KT 
  
Skupaj pouka (A+B+E)   4326 210 KT 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1119 45 KT 
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4678 224 KT 
Skupaj (A+B+Č+D+E)   4982 236 KT 
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4 KT 
Skupaj kreditnih točk     240 KT 
  
Število tednov izobraževanja v šoli   130   
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju     
Število tednov interesnih dejavnosti   11   
Skupno število tednov izobraževanja   149   

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu.


Poklic: srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik

Izobraževanje traja štiri leta.

Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge srednje medicinske sestre / srednjega zdravstvenika.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  1. slovenščina (pisni in ustni del)
  2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  4. storitev z zagovorom
Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven do 1.9.2019  
OznakaProgramske enoteObvezno / izbirnoSkupno št. urŠt. kreditnih točk
  A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1SlovenščinaObvezno48724
P2MatematikaObvezno38319
P3Tuji jezikObvezno41720
P4UmetnostObvezno683
P5ZgodovinaObvezno1025
P6GeografijaIzbirno683
P7SociologijaIzbirno683
P8PsihologijaObvezno683
P9FizikaObvezno703
P10KemijaObvezno703
P11BiologijaObvezno703
P12Športna vzgojaObvezno34014
Skupaj A 2143100
  B – Strokovni moduli
M1Zdravstvena nega in nujna medicinska pomočObvezno44622 KT
M2Zdravstvena nega na specialnih področjihObvezno52626 KT
M3Zdravstvena nega otroka in mladostnikaObvezno1316 KT
M4Anatomija, fiziologija in mikrobiologijaObvezno21010 KT
M5Dolgotrajna oskrbaObvezno1608 KT
M6Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi Obvezno1005 KT
M7Skrb za zdravjeObvezno1408 KT
M8Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnostiIzbirno703 KT
M9Zdravstvena terminologijaIzbirno703 KT
M10Vzgoja za socialne vrednoteIzbirno703 KT
M11Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okoljuIzbirno703 KT
M12PatologijaIzbirno703 KT
Skupaj 178388 KT
  Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
 Praktični pouk 81533 KT
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 Praktično usposabljanje z delom 30412 KT
  D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti 35214 KT
  E – Odprti kurikulum
 Odprti kurikulum 40022 KT
 
Skupaj pouka (A+B+E) 4326210 KT
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 111945 KT
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 4678224 KT
Skupaj (A+B+Č+D+E) 4982236 KT
Poklicna matura (storitev in zagovor)  4 KT
Skupaj kreditnih točk  240 KT
 
Število tednov izobraževanja v šoli 130 
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 8 
Število tednov interesnih dejavnosti 11 
Skupno število tednov izobraževanja 149 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. 11. 2007. 

Izvedbeni predmetnik 

  1. letnik 2. letnik* 3. letnik* 4. letnik* 
A-del         
Slovenščina 3,5 
Tuji jezik 3,5 
Matematika 2,5 
Umetnost**       
Zgodovina     
Geografija       
Psihologija       
Fizika       
Kemija       
Biologija       
Športna vzgoja 2,5 
Skupaj A-del 23 16 13 12 
B-del         
Zdravstvena nega 
Anatomija in fiziologija     
Varovanje zdravja     
Kakovost v zdravstveni negi     
Zdravstvena nega otroka in mladstnika     
Zdravstvena nega v geriatriji       
Skupaj B-del 
C. Praktično izobraževanje v šoli     7praOdd 6,5praOdd izbirnega modula 
Praktični pouk 10 7,5 
Č. Praktično izobraževanje pri delodajalcu         
Praktično usposabljanje z delom     
D. Interesne dejavnosti 
E. Odprti kurikul         
Informatika v zdravstvu       
Kemija v zdravstvu       
Zdravstvena terminologija       
ZN-priprave na pom     1,5 
Preventiva v zdravstveni negi       
Osnove kliničnih predmetov       
Farmakologija       
Zdrava prehrana in dietetika       
Patologija in patološka fiziologija       
PRA ( 20%)       
Skupaj odprti kurikul 9,5 

Ure v drugem, tretjem in četrtem letniku so okvirne.
** Ocene umetnosti, likovne estetike in terapevtske moči glasbe se združijo v eno oceno, vendar morajo biti za končno pozitivno oceno vse pozitivne.

Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih
B-del   
Modul Vsebinski sklop 
Zdravstvena nega Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije 
  Diagnostično terapevtski postopki in posegi 
  Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih 
  Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
  Fizika v zdravstveni negi 
Anatomija in fiziologija Anatomija in fiziologija 
  Humana genetika 
Varovanje zdravja Higiena in mikrobiologija 
  Vzgoja za zdravje 
  Zdrava prehrana 
Kakovost v zdravstveni negi Etika in komunikacija 
  Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu 
  Podjetništvo 
Zdravstvena nega otroka in mladostnika Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika 
E-izbirni modul   
Zdravstvena nega v geriatriji  

Deli: