Programi

NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Znanje anatomije roke in fiziologije kože in kožnih bolezni, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)
  • Spričevalo.
  • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
  • Potrdilo o zaposlitvi.
  • Vozniški izpit B-kategorije.
  • Potrdilo opravljenega zdravniškega pregleda za delo v reševalni službi.
  • Europass življenjepis.
  • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
  • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja). 


Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

Deli: