Šola

 
O šoli:

Informacije javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: SREDNJA ZDRAVSTVENA in KOZMETIČNA ŠOLA CELJE, Ipavčeva 10,3000 Celje
Telefon: 03/428 69 00
Fax: 03/428 69 01
Spletna stran: http://www.szsce.si/
Datum objave kataloga: 1. 9. 2009
Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu šole.

II. SPLOŠNI PODATKI IN INFORMACIJE O ZAVODU

Delovno področje

Izobraževanje mladine

 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje:
  1. srednješolsko poklicno izobraževanje –program bolničar negovalec –triletni program
  2. srednješolsko strokovno izobraževanje –program: zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
  3. srednješolsko strokovno izobraževanje – program: tehnik zdravstvene nege
  4. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje  pti– program: zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednjih zdravstvenik
  5. srednješolsko strokovno izobraževanje – program kozmetični tehnik
 • dejavnost knjižnice
 • izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu

Izredno izobraževanje 

 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje:
  1. srednješolsko poklicno izobraževanje – program bolničar negovalec – triletni program
  2. srednješolsko strokovno izobraževanje –program: zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
  3. srednješolsko strokovno izobraževanje – program: tehnik zdravstvene nege
  4. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje pti– program zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednjih zdravstvenik
  5. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje pti- program tehnik zdravstvene nege
  6. srednješolsko strokovno izobraževanje – program kozmetični tehnik
 • tečaji in usposabljanja
  1. maser/maserka, 
  2. pediker/pedikerka, 
  3. vizažist/vizažistka, 
  4. maniker/manikerka
 • nacionalne poklicne kvalifikacije: maser/maserka, pediker/pedikerka, vizažist/vizažistka, maniker/manikerka, socialni oskrbovanec/socialna oskrbovanka
 • Izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu, indeks, certifikat NPK

Organizacija šole

Šola je organizirana kot enoviti zavod. 

Organi šole

Ravnateljica šole: Katja Pogelšek Žilavec

Svet šole: Smilja Pevec – predsednica Sveta šole

Pomočnici ravnateljice: Tanja Leskovšek, Irena Kramberger

Učiteljski zbor:

 • Oddelčni učiteljski zbori
 • Pogramski učiteljski zbori
 • Oddelčni učiteljski zbori
 • Razredniki
 • Strokovni aktivi
 • Svet staršev

Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ravnateljica: Katja Pogelšek Žilavec - katja.pogelsekzilavec(a)szsce.si

Pomočnica ravnateljice: Tanja Leskovšek – tanja.leskovsek(a)szsce.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Odvetnica Kaja Dosedla Tel: 03749 32 00 E-mail: kajadosedla(a)yahoo.com

 

Uradne ure v tajništvu:

Vsak delovni dan v času pouka od 9.00 - 11.00 in od 12.30 – 14.00

V času počitnic pa po predhodnem razporedu

Telefon: 03/ 428 69 00 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

1. Povezave in državni registri predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport : http://www.mss.gov.si/

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/

Državni zbor: http://www.dz-rs.si/ 

2. Druge povezave:

EU portal: http://europa.eu/

Mestna občina Celje: http://www.celje.si/

3. Seznam javnih evidenc in podatkov

Izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu

Seznam javnih evidenc:

 • Zavod ne vodi seznama javnih evidenc oziroma ne upravlja z njimi.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 • Seznam dijakov
 • Seznam zaposlenih

4. Državni predpisi:

Register predpisov in Uradni list RS:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanje
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja znotraj razpona plačanih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnih financah.

5. Notranji predpisi

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Srednje zdravstvene šole Celje (Vlada R Slovenije, 2. september 2008).

6. Drugi pomembnejši akti in predpisi

 • Šolska pravila o ocenjevanju znanja v strokovnem in poklicnem izobraževanju;
 • Šolska pravila o hišnem redu;
 • Letni delovni načrt;
 • Pravilnik o javnem naročanju;
 • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic šikaniranja (mobing) v Srednji zdravstveni šoli Celje/2008);
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;
 • Ocena tveganja in izjava o varnosti;
 • Ocena požarne ogroženosti s požarnim redom;
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada, Srednje zdravstvene šole Celje;

7. Drugi pomembnejši akti in predpisi, objavljeni na spletni strani šole

 • Publikacija šole (spletna stran);
 • Šolska kronika (se vodi v papirni obliki);
 • Poslovni in finančni načrt za tekoče leto.

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ

Informacije so dostopne na spletu, del pa v papirni obliki, ki jih hrani zavod.

Informaciji lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo na ustrezno spletno stran zavoda.

Zahtevo je možno vložiti v pisni obliki na ustreznem obrazcu na naslov Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje, telefon: 03/ 428 69 00,

fax: 03/ 428 69 00, spletna stran: www.szsce.si

Pooblaščena oseba za sprejem vloge: Marta Pristovnik – poslovni sekretar .

V zgradbi na naslovu Ipavčeva 10, Celje, je dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč do glavnega vhoda, nato pa z dvigalom do I., II., III. nadstropja šole.

Na šoli je omogočen vpogled v dokumentacijo s povečevalno lupo.

V. STROŠKOVNIK

Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, številka 76/05).

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja.

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.