Šola

 
O šoli:

Šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE CELJE

Življenje in delo na šoli potekata v skladu z določili Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06; 68/17; 46/19) ter Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS št. 30/18; 70/19) na osnovi katerih so določena ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE CELJE.

Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela na šoli. Obvezen je za vse dijake, udeležence izobraževanja odraslih, za vse v šoli zaposlene delavce in druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.

Šolska pravila o hišnem redu obsegajo:

- pravice in dolžnosti dijakov, odnose med dijaki ter strokovnimi in ostalimi delavci šole v času pouka in drugega organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela ter oblike sodelovanja s starši;
- organizacijo dela na šoli;
- časovni razpored pouka;
- informiranje;
- dežurstvo dijakov;
- prisotnost in odsotnost pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela v šoli;
- odgovornost pri uporabi delovnih sredstev in šolskega inventarja.

Merila in postopki za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj

Pravila glede odsotnosti dijaka od pouka

Oprostitev prisotnosti in prepoved prisotnosti

Vključitev dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času odsotnosti pri pouku

Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem (mobilni telefoni in druge naprave)

Vzgojno delovanje šole

Sodelovanje s starši

Šolska pravila vsebujejo tudi:

- ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV

- ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH

- PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE

- PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA

*Potrebno je upoštevati tudi aktualna pravila v zvezi z obvladovanjem epidemije SARS - COV 19.

Načrti ocenjevanja znanja

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.