Šola

Informacije javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 


Naziv: SREDNJA ZDRAVSTVENA in KOZMETIČNA ŠOLA CELJE, Ipavčeva 10,3000 Celje 
Telefon: 03/428 69 00 
Fax: 03/428 69 01 
Spletna stran: http://www.szksc.si/ 
Datum objave kataloga: 1. 9. 2009 
Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu šole. 
II. SPLOŠNI PODATKI IN INFORMACIJE O ZAVODU 

Delovno področje


Izobraževanje mladine 

 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje: 
 1. srednješolsko poklicno izobraževanje – program bolničar negovalec – triletni program 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje – program: zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje –  program: zdravstvena nega  za poklic tehnik zdravstvene nege 
 1. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje  pti-  program: zdravstvena nega  za poklic tehnik zdravstvene nege 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje – program kozmetični tehnik 
 • dejavnost knjižnice 
 • izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževanje odraslih 

 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje: 
 1. srednješolsko poklicno izobraževanje – program bolničar negovalec – triletni program 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje –program: zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje – program: tehnik zdravstvene nege 
 1. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje pti– program zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednjih zdravstvenik 
 1. dvoletno poklicno tehniško izobraževanje pti- program tehnik zdravstvene nege 
 1. srednješolsko strokovno izobraževanje – program kozmetični tehnik 
 • tečaji in usposabljanja 
 1. maser/maserka,  
 1. pediker/pedikerka,  
 1. vizažist/vizažistka,  
 1. maniker/manikerka 
 • nacionalne poklicne kvalifikacije: maser/maserka, pediker/pedikerka, vizažist/vizažistka, maniker/manikerka, socialni oskrbovanec/socialna oskrbovanka 
 • Izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu, indeks, certifikat NPK 


Organizacija šole 

Šola je organizirana kot enoviti zavod.  


Organi šole:
Ravnateljica šole: Katja Pogelšek Žilavec 
Svet šole: Mirjam Marguč– predsednica Sveta šole 
Pomočnici ravnateljice: Tanja Leskovšek, Irena Kramberger 

Učiteljski zbor: 

 • Oddelčni učiteljski zbori 
 • Programski učiteljski zbori 
 • Oddelčni učiteljski zbori 
 • Razredniki 
 • Strokovni aktivi 
 • Svet staršev 


Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 
Ravnateljica: Katja Pogelšek Žilavec –katja.pogelsekzilavec@szksc.si 
Pomočnica ravnateljice: Tanja Leskovšek – tanja.leskovsek@szksc.si 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: odvetnica Kaja Dosedla 
Tel: 03/ 749 32 00
E-mail:  kajadosedla@yahoo.com

  

Uradne ure v tajništvu: 

Vsak delovni dan v času pouka od 9.00 – 11.00 in od 12.30 – 14.00 

V času počitnic pa po predhodnem razporedu 

Telefon: 03/ 428 69 00  


III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 


1. Povezave in državni registri predpisov 

Ministrstvo za šolstvo in šport : http://www.mss.gov.si/ 

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/ 

Državni zbor: http://www.dz-rs.si/  


2. Druge povezave: 

EU portal: http://europa.eu/ 

Mestna občina Celje: http://www.celje.si/ 


3. Seznam javnih evidenc in podatkov 

Izdaja javnih listin: spričevalo po zaključnih letnikih, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu 

Seznam javnih evidenc 

 • Zavod ne vodi seznama javnih evidenc oziroma ne upravlja z njimi. 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: 

 • Seznam dijakov 
 • Seznam zaposlenih 


4. Državni predpisi: 


Register predpisov in Uradni list RS: 

 • Zakon o zavodih 
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 • Zakon o šolski inšpekciji 
 • Zakon o delovnih razmerjih 
 • Zakon o javnih uslužbencih 
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanje 
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja znotraj razpona plačanih razredov 
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah 
 • Zakon o javnih naročilih 
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov 
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 • Zakon o splošnem upravnem postopku 
 • Zakon o računovodstvu 
 • Zakon o javnih financah. 


5. Notranji predpisi 

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje (Vlada R Slovenije, 10. 11. 2020; sklep št. 01403-15/2020/4).  


6. Drugi pomembnejši akti in predpisi 

 • Šolska pravila o ocenjevanju znanja v strokovnem in poklicnem izobraževanju; 
 • Šolska pravila o hišnem redu; 
 • Letni delovni načrt; 
 • Pravilnik o javnem naročanju; 
 • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic šikaniranja (mobing) v Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje; 
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; 
 • Ocena tveganja in izjava o varnosti; 
 • Ocena požarne ogroženosti s požarnim redom; 
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje; 


7. Drugi pomembnejši akti in predpisi, objavljeni na spletni strani šole 

 • Publikacija šole – informacije; 
 • Šolska kronika;  
 • Poslovni in finančni načrt za tekoče leto. 


IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ 

Informacije so dostopne na spletu, del pa v papirni obliki, ki jih hrani zavod. 

Informaciji lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo na ustrezno spletno stran zavoda. 

Zahtevo je možno vložiti v pisni obliki na ustreznem obrazcu na naslov Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje, telefon: 03/ 428 69 00, 

fax: 03/ 428 69 00, spletna stran: www.szsce.si 

Pooblaščena oseba za sprejem vloge: Jerica Lešnik, tajnica. 

V zgradbi na naslovu Ipavčeva 10, Celje, je dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč do glavnega vhoda, nato pa z dvigalom do I., II., III. nadstropja šole. 
V. STROŠKOVNIK 

Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, številka 76/05). VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja. 

Deli:

Skip to content