Šola

Šolsko svetovalno delo 

Temeljna naloga šolskega svetovalnega dela je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Šolsko svetovalno delo načrtuje, spremlja in evalvira, opravlja razvojno-analitične naloge, svetovalno delo z dijaki, učitelji in starši, se strokovno izpopolnjuje in opravlja druge naloge na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: na področju učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Na šoli delo svetovalnih delavk opravljamo dve socialni pedagoginji, socialna delavka, pedagoginja in psihologinja. Na voljo smo vam v delovnem času in v času skupnih govorilnih ur. Zaradi lažje organizacije smo si delo nekoliko razdelile po letnikih in programih. Če presodite, da se je potrebno pogovoriti, pridite ali pokličite. Predlagamo, da se zaradi delovnih obveznosti za srečanje dogovorite vnaprej.

Poiščite nas:

Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. del.
telefonska številka 03/428 69 06
tea.bevcholobar@szksc.si
program zdravstvena nega: 1. b, 1. c, 1. e in 3. letnik
program kozmetični tehnik: 3. letnik
koordinatorica aktivnosti za promocijo šole

dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped
telefonska številka 03/428 69 33
andreja.grobelsek@szksc.si
program bolničar-negovalec: 1., 2. in 3. letnik
koordinatorica dela z nadarjenimi

Alja Zorman, univ. dipl. soc. ped.
telefonska številka 03/428 69 44
alja.zorman@szksc.si
program zdravstvena nega: 2. c, 2. d, 2.e in 4. letnik
organizatorica šolske prehrane

Nataša Esih, univ. dipl. ped.
telefonska številka 03/428 69 34
natasa.esih@szksc.si
program kozmetični tehnik: 1., 2. in 4. letnik
program zdravstvena nega – PTI: 1. in 2. letnik

Katja Hatunšek Lesjak, mag. psih.
telefonska številka 03/428 69 14
katja.hatunseklesjak@szksc.si
program zdravstvena nega: 1. a, 1. d, 2. a in 2. b


Področja in naloge 

Šolske svetovalne delavke delujemo na različnih področjih in opravljamo raznolike naslednje naloge. 

 • svetovalno delo z dijaki 
 • vpis in sprejem novincev 
 • informacije in pomoč pri prenosu prijave 
 • spremembe in novosti, ki jih prinese prehod iz osnovne v srednjo šolo 
 • delavnice o učinkovitih metodah in tehnikah učenja 
 • spremljanje uspešnosti dijakov 
 • individualni pogovori in svetovanje za dijake z učnimi, osebnimi, razvojnimi in drugimi težavami 
 • sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov v razredih in postopkih vzgojnega ukrepanja 
 • delo s skupino (v razredu in z razredom) – sodelovanje pri izvajanju razrednih ur, priprava delavnic na različne aktualne teme 
 • obravnavanje vlog za posebne statuse in pedagoške pogodbe 
 • intervencije v primerih osebne ali socialne ogroženosti 
 • informiranje in pomoč pri preusmeritvah in izpisu 
 • Poklicna orientacija in karierno načrtovanje 
 • poklicno in študijsko informiranje in svetovanje 
 • aktivnosti poklicne orientacije v razredu v predzadnjem in zadnjem letniku 
 • individualni pogovori o nadaljevanju izobraževanja 
 • seznanitev dijakov z različnimi možnostmi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, s študijskimi programi, načini študija in prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v visoko šolstvo 
 • koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami 
 • koordinacija postopkov, ki so potrebni za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v izobraževalni proces 
 • sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov 
 • spremljanje napredek dijakov s posebnimi potrebami z rednimi evalvacijami 
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (s surdopedagoginjo) in z zunanjimi institucijami 
 • Sodelovanje s starši 
 • pripravljanje predavanj za roditeljske sestanke 
 • pogovori s starši in načrtovanje pomoči 
 • sodelovanje pri govorilnih urah razrednikov 
 • usklajevanje sodelovanja med šolo in domom 
 • promocija šole 
 • predstavitve šole in programov z obiski osnovnih šol 
 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat in na informativnih dnevih 
 • sodelovanje na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja in drugih prireditvah 
 • priprava prispevkov za publikacije in spletne strani 
 • Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole 
 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora 
 • sodelovanje z vodstvom šole pri posameznih dejavnostih šole 
 • članstvo v raznih komisijah 
 • posvetovanja in sodelovanje na pobudo učiteljev pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela 
 • Stalno strokovno izpopolnjevanje 
 • povezovanje s svetovalnimi delavkami drugih šol v aktivu 
 • udeležba na strokovnih seminarjih in posvetih 
 • seznanjanje z novimi smernicami, predpisi in literaturo na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju 
 • druge naloge 
 • inovacijski projekt 
 • vodenje ustreznih evidenc 
 • vodenje postopkov za izdajo dijaških izkaznic 
 • priprava raznih statističnih analiz in poročil 
 • priprava zapisnikov sestankov in konferenc 
 • subvencioniranje šolske prehrane 

2. 1. 2010 je začel veljati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode.  

Deli:

Skip to content