Izobraževanje mladine

 
Programi:

Bolničar - negovalec (3)

Poklic: bolničar–negovalec, bolničarka–negovalka

Program traja tri leta. V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in je njegovo zdravstveno stanje primerno za ta poklic.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Izobraževanje po programu bolničar–negovalec omogoča dijakom pridobitev srednje poklicne izobrazbe in jih usposobi za nudenje pomoči stanovalcem in varovancem v splošnih in posebnih socialno–varstvenih zavodih, za pomoč na domu ter za transportna dela varovancev.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

  1. slovenski jezik (pisni in ustni del)
  2. zaključno delo

Predmetnik triletnega poklicnega izobraževanja

Bolničar-negovalec/SPI/2007

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Tuji jezik Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 164 9
P4 Umetnost Obvezno 33 2
P5 Družboslovje Obvezno 132 6
P6 Naravoslovje Obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Nega in oskrba Obvezno 682 32
M2 Varovanje zdravja in okolja Obvezno 136 8
M3 Etika in komunikacija Obvezno 136 8
M4 Gospodinjstvo Izbirno 102 4
M5 Prehrana in dietetika Izbirno 102 4
M6 Masaža Izbirno 102 4
M7 Pedikura Izbirno 102 4
Skupaj B   1056 52
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   624 25
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   912 27
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 6
E – Odprti kurikulum
  Odprti kurikulum   590 30

 

Skupaj pouka (A+B+E)   2697 136
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1536 61
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2857 142
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3769 178
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)     2
Skupaj kreditnih točk     180

 

Število tednov izobraževanja v šoli   82  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   24  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111  

 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. novembra 2007.

Izvedbeni predmetnik

  1. letnik 2. letnik* 3. letnik*
A-del      
Slovenščina 3 2 3
Tuj jezik 2 2 2
Matematika 3 2 3
Umetnost 1    
Naravoslovje 2 2  
Družboslovje 2 2  
Športna vzgoja 2 2 2
Skupaj A-del 15 12 10
B-del      
Nega in oskrba 1 1 2
Varovanje zdravja in okolja 2 2  
Etika in komunikacija 2 2  
Gospodinjstvo 1 1  
Skupaj B-del 6 6 2
Od tega 2ghd+2neg 3Vkab. 5Vkab.
C-del Prakt. izob. v šoli   6PRA 7PRA
Praktični pouk 4 9 12
E - Odprti kurikul      
Nega in oskrba II OAF PPV 2+3    
Prehrana in dietetika   3,5  
Pedikura     6
Slovenščina   1,5  
Matematika     2
Umetnost** 1    
Šport za zdravje** 1,5    
Skupaj odprti kurikul 7,5 5 10
Praktično usposabljanje z delom   7 tednov 17 tednov
Interesne dejavnosti 3 tedne 1 teden 1 teden

 

* Ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

** Ocene umetnosti iz E-dela se vpišejo pod umetnost, ocene športa za zdravje pa pod športno vzgojo, vendar morajo biti vsi sklopi pozitivno ocenjeni.

Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

    1. letnik 2. letnik * 3. letnik *
B-del        
Modul Vsebinski sklop      
Nega in oskrba   1 1 2
Varovanje zdravja in okolja Higiena 1    
  Zdravstvena vzgoja 1    
  Zdrava prehrana   0,5  
  Varnost in zdravja pri delu   0,5  
Etika in komunikacija Komunikacija 1    
  Poklicna etika   1  
  Zdravstveno in socialno varstvo 1    
  Podjetništvo   1 (0,5 podj.+ 0,5IKT)  
Gospodinjstvo   3    
E-del        
Nega in oskrba II Osnove anatomije in fiziologije 2    
  Nega in oskrba (dementni bol.)     3
  Praktični pouk v šoli 3    

 

* ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.