Izobraževanje mladine

 
Programi:

Zdravstvena nega (3+2)

Poklic: poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program traja dve leti.

Vsebinsko ima enake cilje kot štiriletni strokovni program, saj si dijaki po zaključku šolanja pridobijo poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljen triletni poklicni program bolničar-negovalec.

Program zdravstvena nega (PTI) se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  1. slovenščina (pisni in ustni del)
  2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  4. storitev z zagovorom

 

V letu šolskem letu 2020/21 bom izvajali dva programa zdravstvene nege PTI:

Predmetnik 1.PTI - nov od 2020/21

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

1.1. Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA 

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 

Predmetnik: ZDRAVSTVENA NEGA - PTI    
     
  Število ur Število ur
A - Splošnoizobraževalni predmeti 1.letnik 2. letnik
     
SLOVENŠČINA  140 136
TUJI JEZIK  140 136
MATEMATIKA  105 101
UMETNOST  30  
ZGODOVINA    40
GEOGRAFIJA  40  
PSIHOLOGIJA    40
FIZIKA    40
KEMIJA  40  
BIOLOGIJA  40  
ŠPORTNA VZGOJA  70 80
     
B - Strokovni moduli    
     
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ 198 40
ZDRAVSTVENA NEGA NA SPECIALNIH PODRČJIH IN DOLGOTRAJNA OSKRBA 27 296
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA  86 33
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA 68  
     
Izbirni modul:    
ZDRAVSTVENA NEGA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI    
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA    
VZGOJA ZA SOCIALNE VREDNOTE    
ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJU   68
PATOLOGIJA    
     
C - Praktično izobraževanje v šoli    
Praktični pouk  161 145
     
Č - Praktično usposabljanje z delom   76
     
D - Interesne dejavnosti 96  
     
E - Odprti del kurikuluma    
     
INFORMATIKA V ZDRAVSTVU 60  
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA    35
JEZIK STROKE  35  
ANG/MAT PRIPRAVE NA POKLICNI MATURI   70
VAROVANJE ZDRAVJA 40  

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja

ZN-PTI/SSI/2008

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
  A – Splošnoizobraževalni predmeti
P 1 Slovenščina Obvezno 276 14
P 2 Tuji jezik Obvezno 276 14
P 3 Matematika Obvezno 206 10
P 4 Umetnost Obvezno 30 2
P 5 Zgodovina Obvezno 40 2
P 6 Geografija Izbirno 40 2
P 7 Sociologija Izbirno 40 2
P 8 Psihologija Obvezno 40 2
P 9 Fizika Obvezno 40 2
P10 Kemija Obvezno 40 2
P11 Biologija Obvezno 40 2
P12 Informatika Obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja Obvezno 150 6
Skupaj A   1238 61

 
B – Strokovni moduli

M 1 Zdravstvena nega pacienta Obvezno 254 13
M 2 Anatomija in fiziologija Obvezno 68 5
M 3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika Obvezno 136 7
M 4 Izbirni predmet Izbirno 170 9
Skupaj B   628 34
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   390 16
 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   152 6
 
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   96  4

E – Odprti kurikul
  Odprti kurikul   277 11
 
Skupaj pouka (A+B+E)   2143 106
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   542 22
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2239 110
Skupaj (A+B+Č+D+E)   2391 116
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120
 
Število tednov izobraževanja v šoli   67  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   4  
Število tednov interesnih dejavnosti    3  
Skupno število tednov izobraževanja   74  


Program je bil sprejet na Strokovnem svetu  15. novembra 2007 .

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.