Izobraževanje mladine

 
Programi:

Zdravstvena nega (4)

Poklic: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Izobraževanje traja štiri leta.

Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge tehnika / tehnice zdravstvene nege.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov v vseh življenjskih obdobjih. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.

Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.

Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  1. slovenščina (pisni in ustni del)
  2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  4. storitev z zagovorom

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Izbirno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Obvezno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

70

3

P10

Kemija

Obvezno

70

3

P11

Biologija

Obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

 

B – Strokovni moduli

M1

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

Obvezno

446

22 KT

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih

Obvezno

526

26 KT

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

Obvezno

131

6 KT

M4

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

Obvezno

210

10 KT

M5

Dolgotrajna oskrba

Obvezno

160

8 KT

M6

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi 

Obvezno

100

5 KT

M7

Skrb za zdravje

Obvezno

140

8 KT

M8

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

Izbirno

70

3 KT

M9

Zdravstvena terminologija

Izbirno

70

3 KT

M10

Vzgoja za socialne vrednote

Izbirno

70

3 KT

M11

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

Izbirno

70

3 KT

M12

Patologija

Izbirno

70

3 KT

Skupaj

 

1783

88 KT

 

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

815

33 KT

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12 KT

 

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14 KT

 

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

400

22 KT

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4326

210 KT

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1119

45 KT

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4678

224 KT

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4982

236 KT

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4 KT

Skupaj kreditnih točk

 

 

240 KT

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

149

 

 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu.

Poklic: srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik

Izobraževanje traja štiri leta.

Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge srednje medicinske sestre / srednjega zdravstvenika.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.

Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.

Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  1. slovenščina (pisni in ustni del)
  2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  4. storitev z zagovorom

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven do 1.9.2019

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Izbirno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Obvezno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

70

3

P10

Kemija

Obvezno

70

3

P11

Biologija

Obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

 

B – Strokovni moduli

M1

Zdravstvena nega

Obvezno

680

34 KT

M2

Anatomija in fiziologija

Obvezno

170

12 KT

M3

Varovanje zdravja

Obvezno

136

9 KT

M4

Kakovost v zdravstveni negi

Obvezno

136

10 KT

M5

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

Obvezno

136

7 KT

M6

Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti

Izbirno

238

14 KT

M7

Paliativna zdravstvena nega

Izbirno

238

14 KT

M8

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti

Izbirno

238

14 KT

M9

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

Izbirno

238

14 KT

M10

Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti

Izbirno

238

14 KT

Skupaj

 

1496

86 KT

 

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

714

29 KT

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12 KT

 

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14 KT

 

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

596

24 KT

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4235

210 KT

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1018

41 KT

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4587

224 KT

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236 KT

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4 KT

Skupaj kreditnih točk

 

 

240 KT

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. 11. 2007.

Izvedbeni predmetnik

 

1. letnik

2. letnik*

3. letnik*

4. letnik*

A-del

 

 

 

 

Slovenščina

4

4

3

3,5

Tuji jezik

3

3

3

3,5

Matematika

3

3

3

2,5

Umetnost**

2

 

 

 

Zgodovina

2

1

 

 

Geografija

2

 

 

 

Psihologija

 

 

2

 

Fizika

 

2

 

 

Kemija

2

 

 

 

Biologija

2

 

 

 

Športna vzgoja

3

3

2

2,5

Skupaj A-del

23

16

13

12

B-del

 

 

 

 

Zdravstvena nega

1

2

2

2

Anatomija in fiziologija

2

3

 

 

Varovanje zdravja

2

2

 

 

Kakovost v zdravstveni negi

 

2

2

 

Zdravstvena nega otroka in mladstnika

 

 

2

1

Zdravstvena nega v geriatriji

 

 

1

 

Skupaj B-del

5

9

7

3

C. Praktično izobraževanje v šoli

 

 

7praOdd

6,5praOdd izbirnega modula

Praktični pouk

2

3

10

7,5

Č. Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom

 

 

4

4

D. Interesne dejavnosti

3

3

3

2

E. Odprti kurikul

 

 

 

 

Informatika v zdravstvu

2

 

 

 

Kemija v zdravstvu

 

1

 

 

Zdravstvena terminologija

 

2

 

 

ZN-priprave na pom

 

 

2

1,5

Preventiva v zdravstveni negi

 

 

 

1

Osnove kliničnih predmetov

 

 

 

2

Farmakologija

 

 

 

1

Zdrava prehrana in dietetika

 

1

 

 

Patologija in patološka fiziologija

 

 

1

 

PRA ( 20%)

 

 

 

4

Skupaj odprti kurikul

2

4

3

9,5

*  Ure v drugem, tretjem in četrtem letniku so okvirne.

** Ocene umetnosti, likovne estetike in terapevtske moči glasbe se združijo v eno oceno, vendar morajo biti za končno pozitivno oceno vse pozitivne.

Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

B-del

 

Modul

Vsebinski sklop

Zdravstvena nega

Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije

 

Diagnostično terapevtski postopki in posegi

 

Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih

 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

 

Fizika v zdravstveni negi

Anatomija in fiziologija

Anatomija in fiziologija

 

Humana genetika

Varovanje zdravja

Higiena in mikrobiologija

 

Vzgoja za zdravje

 

Zdrava prehrana

Kakovost v zdravstveni negi

Etika in komunikacija

 

Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu

 

Podjetništvo

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika

E-izbirni modul

 

Zdravstvena nega v geriatriji

 

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.